การยื่นขอใบอนุญาต การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

สำหรับประเทศไทยนั้น  อุปกรณ์โทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์ อุปกรณ์อินเทอร์เน็ต วิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งอุปกรณ์กระจายเสียงหรือสัญญาณใด ๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ต้องมีใบอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการนำเข้าทั้งสิ้น

อุกปกรณ์ทั้งหมดจะถูกควบคุมและถูกแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1 ประเภท ก (Class A equipment) คือ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผู้นำเข้า ต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกำหนดทางเทคนิค โดยผ่านการทดสอบจากหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (CAB) แล้วจึงแจ้งจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์นั้นต่อสำนักงาน กสทช. เช่น เช่น ไมโครโฟน, วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ทางบก, เรดาร์ภายในยานพาหนะ, เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการสื่อสารผ่านดาวเทียม และ เทคโนโลยี RFID (เทคโนโลยีหนึ่งที่ใช้ในการระบุสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยคลื่นวิทยุซึ่งต่างจากเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น บาร์โค้ดที่อาศัยคลื่นแสงหรือการสแกนลายนิ้วมือ) เป็นต้น

2 ประเภท ข (Class B equipment) คือ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผู้นำเข้า ต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกำหนดทางเทคนิค โดยผ่านการทดสอบจากหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (CAB) และเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้นต้องได้รับการรับรองจากสำนักงาน กสทช. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น, เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก (VHF/UHF) เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล และทางการบิน เป็นต้น

3 เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่กำหนดให้ใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier‘s Declaration of Conformity : SDoC) คือ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ กทช. / กสทช. ได้ประกาศกำหนดมาตรฐาน หรือได้มีข้อกำหนดทางเทคนิคไว้แล้ว แต่มิได้กำหนดให้เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ซึ่งผู้นำเข้าต้องมีหน้าที่ให้คำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้นมีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดของSDoC โดยใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ เช่น อุปกรณ์วิทยุทางการแพทย์ โทรศัพท์, อุปกรณ์ ADSL/DSL, ไมโครโฟนไร้สาย, เราเตอร์หรือตัวรับสัญญาณบลูทูธ และ Wi-Fi เป็นต้น

Pro License สามารถช่วยท่านก้าวผ่านความสับสนของกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ และกำหนดหมวดหมู่การใช้งานที่ถูกต้องตามมาตราฐานของ กสทช. รวมทั้งจัดการเรื่องการยื่นขออนุมัติการนำเข้าด้วยขั้นตอนที่รวดเร็ว คุ้มค่า  ให้ท่านผ่านการทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ความช่วยเหลือจาก Pro License ที่ท่านจะได้รับ

การยื่นขอใบอนุญาตจาก กสทช. มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ได้รับใบอนุญาตเพื่อขายสินค้าดังกล่าวในประเทศไทย
  2. ได้รับใบอนุญาตเพื่อนำเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศไทย
  3. ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับประเทศไทย

ทีม Pro License จะอยู่เคียงข้างท่านในทุกขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่ทางลูกค้ากำลังดำเนินเรื่องขอใบอนุญาต

  • จัดการเอกสารและแบบฟอร์มทั้งหมดที่ต้องใช้ในการขออนุมัติ (ภาษาไทย)
  • ดำเนินเรื่องในการจัดส่งเอกสารทางเทคนิคทั้งหมด เช่น รูปภาพ แผนผังวงจร ข้อมูลเชิงลึกของอุปกรณ์ คู่มือการบริการและการใช้งาน เป็นต้น
  • ส่งผลรายงานการทดสอบความปลอดภัย เช่น EMF/SAR หรือ RF
  • ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคำร้องทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้สำหรับหมวดหมู่ต่าง ๆ

หลักจากผ่านขั้นตอนการกรอกเอกสารทั้งหมดและมีการส่งสินค้าตัวอย่างให้ทาง กสทช. ตรวจสอบแล้ว การรอคำอนุมัติจะใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ ส่วนการทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์นั้นจะใช้เวลาภายใน 3-4 วัน ลูกค้าสามารถค้นหาว่าใบอนุญาตใดที่ท่านต้องใช้ และหากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย Pro License ยินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยท่านระบุและพิจารณาใบอนุญาต จาก กสทช. ที่ท่านต้องการ

ค้นหาใบอนุญาต กสทช. / ค้นหาใบอนุญาตที่คุณต้องการ

N
There are currently 40 product licenses in this directory beginning with the letter N.
NTC TS 001-2548
Radiocommunication Equipment Operating In Land Mobile Service In The Vhf/Uhf Frequency Band
License Note: Class B

NTC TS 002-2548
Radiocommunication Equipment For General Public Operating In The 78 Mhz Or 245 Mhz Frequency Band
License Note: Class B

NTC TS 003-2548
Radiocommunication Equipment Operating In Aeronautical Mobile Service In The Vhf Frequency Band
License Note: Class B

NTC TS 004-2548
User Equipment Operating In Cellular Land Mobile Service Using Gsm Technology
License Note: Class B

NTC TS 005-2548
Radiocommunication Equipment In Global Mobile Personal Communications By Satellite (Gmpcs) System
License Note: Class A

NTC TS 006-2548
Wireless Microphones
License Note: Class A

NTC TS 007-2548
Radio Control Operating In 72 Mhz
License Note: Class B

NTC TS 1001-2553
Radiocommunication Equipment Used In Land Mobile Service In Vhf/Uhf Bands For Speech Communications B.E. 2553 (2010)

NTC TS 1002-2553
Citizen Band (Cb) Radiocommunication Equipment Operating In The 78 Mhz Or 245 Mhz Frequency Band

NTC TS 1003-2553
Radiocommunication Equipment Used In Aeronautical Mobile Services In The Vhf Frequency Band

NTC TS 1004-2553
User Equipment Operating In Cellular Land Mobile Service Using Gsm Technology

NTC TS 1008-2549
Base Stations/Repeaters Operating In Cellular Land Mobile Service Using Gsm Technology
License Note: Class B

NTC TS 1009-2549
Digital Trunked Radio System In Land Mobile Service
License Note: Class B

NTC TS 1010-2550
Radio Frequency Identification (Rfid) Equipment
License Note: Class A / SDoC

NTC TS 1011-2557
1011-2557 Automotive Vehicle Radar In The Frequency Band 24.05-24.25, 24.25-26.65 And 76-77 Ghz
License Note: Class A

NTC TS 1012-2551
1012-2551 Broadband Wireless Access (Radio Local Area Network) Radiocommunication Equipment
License Note: SDoC

NTC TS 1013-2549
Broadband Wireless Access (Metropolitan Area Network) Radiocommunication Equipment
License Note: Class B

NTC TS 1014-2549
Base Stations/Repeaters Operating In Cellular Land Mobile Service Using Imt-2000 Cdma Direct Spread (Wcdma) Technology
License Note: Class B

NTC TS 1015-2549
User Equipment Operating In Cellular Land Mobile Service Using Imt-2000 Cdma Direct Spread (Wcdma) Technology
License Note: Class B

NTC TS 1016-2549
Base Stations/Repeaters Operating In Cellular Land Mobile Service Using Imt-2000 Cdma Multi-Carrier (Cdma2000) Technology
License Note: Class B

NTC TS 1017-2549
User Equipment Operating In Cellular Land Mobile Service Using Imt-2000 Cdma Multi-Carrier (Cdma2000) Technology
License Note: Class B

NTC TS 1018-2550
Radiocommunication Equipment Operating In Amateur Service
License Note: Class B

NTC TS 1019-2551
Antenna Of Earth Station In Fixed-Satellite Service Using Geo-Stationary Orbit
License Note: Class A

NTC TS 1020-2550
27 Mhz Cb Radiocommunication Equipment On Board Ship
License Note: Class B

NTC TS 1021-2550
Radiocommunication Equipment Operating In Maritime Mobile Service In The Vhf Frequency Band
License Note: Class B

NTC TS 1022-2552
Maritime Mobile Service In The Mh/Hf Bands
License Note: Class B

NTC TS 1023-2552
Aeronautical Moble Service In The Vhf Band For Data Communication In The Vhf Air-Ground Digital Link (Vdl) System
License Note: Class B

NTC TS 1024-2552
Land Mobile Service In The Vhf/Uhf Frequency Band For Speech And/Or Data Communications
License Note: Class B

NTC TS 1025-2557
Short Range Devices 57-66 Ghz In Wlan Or Wpan
License Note: Class A

NTC TS 1026-2557
Base Station And Repeat Station Imt With E-Utra Technology
License Note: Class B

NTC TS 1027-2557
Client Equipments Imt With E-Utra Technology
License Note: Class B

NTC TS 1028-2558
Technical Standards Of Telecommunication Equipment Base Unitof On-Site Paging System

NTC TS 1029-2558
Technical Standards Of Telecommunication Equipment Pocket Unitof On-Site Paging System

NTC TS 1030-2559
(Mf/Hf Land Mobile)

NTC TS 2001-2550
Optical Communication System
License Note: SDoC

NTC TS 3001-2550
Emc Of Telecom Terminal Equipment
License Note: SDoC

NTC TS 4001-2550
Electrical Safety Of Telecom Terminal Equipment
License Note: SDoC

NTC TS 5001-2550
Radiocommunication Equipment (Radio Frequency Radiation Exposure In 9 Khz €“ 300 Ghz) Based On Icnirp Guidelines
License Note: Depends on type of equipment

NTC TS 6101-2551
Time Division Multiplexer (Tdm) Interconnection

NTC TS 6201-2550
Technical Standard For Next Generation Network (Ngn) Interconnection

 

ใบเสนอราคา
error: Content Copyrights by Pro License Co., Ltd.