การยื่นขอใบอนุญาต การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

สำหรับประเทศไทยนั้น  อุปกรณ์โทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์ อุปกรณ์อินเทอร์เน็ต วิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งอุปกรณ์กระจายเสียงหรือสัญญาณใด ๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ต้องมีใบอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการนำเข้าทั้งสิ้น

อุกปกรณ์ทั้งหมดจะถูกควบคุมและถูกแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1 ประเภท ก (Class A equipment) คือ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผู้นำเข้า ต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกำหนดทางเทคนิค โดยผ่านการทดสอบจากหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (CAB) แล้วจึงแจ้งจดทะเบียนเครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์นั้นต่อสำนักงาน กสทช. เช่น เช่น ไมโครโฟน, วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่ทางบก, เรดาร์ภายในยานพาหนะ, เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการสื่อสารผ่านดาวเทียม และ เทคโนโลยี RFID (เทคโนโลยีหนึ่งที่ใช้ในการระบุสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยคลื่นวิทยุซึ่งต่างจากเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น บาร์โค้ดที่อาศัยคลื่นแสงหรือการสแกนลายนิ้วมือ) เป็นต้น

2 ประเภท ข (Class B equipment) คือ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผู้นำเข้า ต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกำหนดทางเทคนิค โดยผ่านการทดสอบจากหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (CAB) และเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้นต้องได้รับการรับรองจากสำนักงาน กสทช. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น, เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก (VHF/UHF) เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล และทางการบิน เป็นต้น

3 เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่กำหนดให้ใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier‘s Declaration of Conformity : SDoC) คือ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ กทช. / กสทช. ได้ประกาศกำหนดมาตรฐาน หรือได้มีข้อกำหนดทางเทคนิคไว้แล้ว แต่มิได้กำหนดให้เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ซึ่งผู้นำเข้าต้องมีหน้าที่ให้คำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นั้นมีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดของSDoC โดยใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ เช่น อุปกรณ์วิทยุทางการแพทย์ โทรศัพท์, อุปกรณ์ ADSL/DSL, ไมโครโฟนไร้สาย, เราเตอร์หรือตัวรับสัญญาณบลูทูธ และ Wi-Fi เป็นต้น

Pro License สามารถช่วยท่านก้าวผ่านความสับสนของกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ และกำหนดหมวดหมู่การใช้งานที่ถูกต้องตามมาตราฐานของ กสทช. รวมทั้งจัดการเรื่องการยื่นขออนุมัติการนำเข้าด้วยขั้นตอนที่รวดเร็ว คุ้มค่า  ให้ท่านผ่านการทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ความช่วยเหลือจาก Pro License ที่ท่านจะได้รับ

การยื่นขอใบอนุญาตจาก กสทช. มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ได้รับใบอนุญาตเพื่อขายสินค้าดังกล่าวในประเทศไทย
  2. ได้รับใบอนุญาตเพื่อนำเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศไทย
  3. ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับประเทศไทย

ทีม Pro License จะอยู่เคียงข้างท่านในทุกขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่ทางลูกค้ากำลังดำเนินเรื่องขอใบอนุญาต

  • จัดการเอกสารและแบบฟอร์มทั้งหมดที่ต้องใช้ในการขออนุมัติ (ภาษาไทย)
  • ดำเนินเรื่องในการจัดส่งเอกสารทางเทคนิคทั้งหมด เช่น รูปภาพ แผนผังวงจร ข้อมูลเชิงลึกของอุปกรณ์ คู่มือการบริการและการใช้งาน เป็นต้น
  • ส่งผลรายงานการทดสอบความปลอดภัย เช่น EMF/SAR หรือ RF
  • ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคำร้องทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้สำหรับหมวดหมู่ต่าง ๆ

หลักจากผ่านขั้นตอนการกรอกเอกสารทั้งหมดและมีการส่งสินค้าตัวอย่างให้ทาง กสทช. ตรวจสอบแล้ว การรอคำอนุมัติจะใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ ส่วนการทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์นั้นจะใช้เวลาภายใน 3-4 วัน ลูกค้าสามารถค้นหาว่าใบอนุญาตใดที่ท่านต้องใช้ และหากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย Pro License ยินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยท่านระบุและพิจารณาใบอนุญาต จาก กสทช. ที่ท่านต้องการ

ค้นหาใบอนุญาต กสทช. / ค้นหาใบอนุญาตที่คุณต้องการ

N
ปัจจุบันมีใบอนุญาตสินค้า 40 รายการในกลุ่มนี้

ท่านสามารถค้นหา พิกัดศุลกากร (HS Code) ของสินค้าท่านได้จากรายการเหล่านี้

 

ใบเสนอราคา
error: Content Copyrights by Pro License Co., Ltd.