ขั้นตอนการขอใบอนุญาตจาก อย.

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าสุขภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งสินค้าในกลุ่มนี้ต้องผ่านมาตรฐานในเรื่องของคุณภาพ ความปลอดภัย ทั้งช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง โดยมีข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือรองรับ ดังนั้นผู้ผลิตและผู้นำเข้าจึงจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตเสียก่อน ซึ่งสินค้าที่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบจาก อย. อาทิเช่น

 • อาหาร
 • ยา
 • สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์
 • สารเสพติด
 • สารระเหย
 • เครื่องสำอาง
 • วัสดุและสารอันตราย

5 ขั้นตอนเพื่อได้รับการอนุมัติจาก อย.

 1. การอนุมัติก่อนขาย เช่น การตรวจสอบโรงงาน คุณภาพสินค้า และการโฆษณา
 2. การควบคุมหลังการขาย เช่น การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และการถือครองใบอนุญาต
 3. โปรแกรมตรวจสอบความปลอดภัยของผู้บริโภคหลังจากการเปิดตัวสินค้า (เช่น การตรวจสอบผลข้างเคียง เป็นต้น)
 4. การคุ้มครองผู้บริโภคและการให้ความรู้ เพื่อดูว่า ข้อมูลที่ให้กับผู้บริโภคนั้นเพียงพอและถูกต้อง
 5. การสนับสนุนทางเทคนิคและความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ (เช่น การเข้าร่วมสัมมนาที่จัดหรือสนับสนุนโดย อย.)

ดำเนินการอย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือของ Pro License

เนื่องจากทาง อย. นั้นมีรายการสินค้าควบคุมหลากหลายรายการ รายละเอียด ขั้นตอน รวมไปถึงระยะเวลาในการยื่นขอใบอนุญาตที่แตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่ม ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่ท่านต้องการผลิตหรือนำเข้า ซึ่งโดยปกติแล้วหลังจากที่ได้สินค้ารับใบอนุญาต สิทธิและเงื่อนไขต่าง ๆ ของสินค้าจะมีอายุประมาณ 3 ปีหลังจากได้รับการรับรอง

ทาง Pro License จะช่วยเหลือลูกค้า ให้ผ่าน 2 ขั้นตอนสำคัญในการขอใบอนุญาตได้อย่างราบรื่น นั่นก็คือ

 1. การขออนุมัติโรงงานสำหรับการผลิต
 2. การขออนุมัติตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์

แม้กระบวนการขออนุมัตินั้นจะก็มีขั้นตอนที่ยุ่งยากหลากหลาย แต่เราจะช่วยท่านผ่านขั้นตอนต่าง ๆอย่างสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่การเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มที่ถูกต้อง สภาพแวดล้อมในการตรวจโรงงานที่เหมาะสม ให้ท่านพร้อมสำหรับรับการตรวจสอบจาก อย.  นอกจากนี้เรายังยินดีทำงานร่วมกับทีมนักการตลาดของท่านอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ มาตรฐานของ อย. รวมไปถึงการแปลเอกสารที่จำเป็นอีกด้วย

หากท่านยังนึกภาพไม่ออกว่าการขออนุมัติจาก อย. นั้นยุ่งยากเพียงใด ท่านสามารถดูส่วนหนึ่งของเอกสารที่จำเป็นเพื่อใช้ในการขอใบอนุญาตจากทางหน่วยงานได้ด้านล่าง เช่น

 1. ข้อมูลสินค้า
  • ชื่อทางการค้า
  • คำอธิบายประเภทและคุณลักษณะของสินค้า
  • องค์ประกอบของวัตถุดิบ
  • วัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ
  • บรรจุภัณฑ์
  • ลักษณะทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพหรือมาตรฐานของส่วนผสมโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักรวมทั้งหมด และปริมาณลักษณะทางจุลชีววิทยา
  • อายุการเก็บรักษา
  • ชื่อและที่อยู่ของสถานที่ผลิต
 2. แผนผังกระบวนการผลิต
  • ระบุขั้นตอนการผลิต
  • ระบุอุณหภูมิ เวลา ความดัน และกรรมวิธีการต่าง ๆ
  • ระบุจุดควบคุมวิกฤต (CCP)
 3. ใบรับรองสูตร (COF)
  • วันที่วางจำหน่าย
  • ชื่อการซื้อขายและประเภท
  • สัดส่วนองค์ประกอบ (ตามเปอร์เซ็นต์ของแต่ละองค์ประกอบ)
  • ชื่อ, ตำแหน่ง, คุณสมบัติ และ ลายเซ็นของผู้รับผิดชอบ
 4. ใบรับรองการวิเคราะห์ (COA) (การให้รายละเอียดผลการวิเคราะห์ทางเคมี (เช่น Antioxidant, BHA, BHT))

  • ชื่อการค้าและประเภทของผลิตภัณฑ์
  • ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้ส่งและผู้รับมอบ
  • วันที่วิเคราะห
  • ชื่อและที่อยู่ของห้องปฏิบัติการที่ทำการวิเคราะห์ตัวอย่าง
  • วิธีวิเคราะห์ พร้อมผลการวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยา
  • ชื่อ, ตำแหน่ง, คุณสมบัติ และ ลายเซ็นของผู้รับผิดชอบในห้องปฏิบัติการ
 5. หนังสือรับรองจาก อย.
 6. ของประเทศต้นทาง
 7. หนังสือรับรองแหล่งกำเนิด
 8. หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์

สินค้าบางประเภทสามารถได้รับการรับรองจาก เขตอำนาจศาล ประจำจังหวัด ในขณะที่สินค้าบางประเภทต้องได้รับการควบคุมและรับรองจากรัฐบาลกลางเท่านั้น  ซึ่งทาง Pro License ช่วยหาทางหนทางที่เร็วที่สุด และคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้ได้มาซึ่งหนังสือรับรอง

ท่านสามารถค้นหาประเภทของหนังสือรับรองที่ท่านต้องใช้ที่นี่ และหากท่านไม่สามารถหาใบรับรองที่เหมาะสมได้ ท่านสามารถติดต่อเราได้สำหรับการปรึกษาส่วนตัวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อวิเคราะห์ว่า หนังสือรับรองจาก อย. ประเภทไหนที่ท่านจำเป็นต้องใช้

ค้นหาใบอนุญาต มอก. / ค้นหาใบอนุญาตที่คุณต้องการ

( N
There are currently 39 product licenses in this directory beginning with the letter (.
(No. 113) B.E. 2531 (1988)
Sodium Cyclamate And Food Containing Sodium Cyclamate

(No. 156) B.E. 2537 (1994)
Modified Milk For Infants And Follow-Up Formula Modified Milk For Infants And Young Children

(No. 195) B.E. 2543 (2000)
Electrolyte Drinks
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 196) B.E. 2543 (2000) and (No. 277) B.E. 2546 (2003)
Tea
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 197) B.E. 2543 (2000) and (No. 276) B.E. 2546 (2003)
Coffee
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 198) B.E. 2543 (2000)
Soybean Milk In Sealed Containers
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 199) B.E. 2543 (2000)
Natural Mineral Water
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 200) B.E. 2543 (2000)
Sauces In Sealed Containers
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 201) B.E. 2543 (2000)
Some Particular Kinds Of Sauces
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 202) B.E. 2543 (2000) and (No. 248) B.E. 2544 (2001)
Food Seasoning Derived From The Hydrolysis Or Fermentation Of Soybean Protein
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 203) B.E. 2543 (2000)
Fish Sauce
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 204) B.E. 2543 (2000)
Vinegar
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 205) B.E. 2543 (2000)
Fat And Oil
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 206) B.E. 2543 (2000)
Butter Oil
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 207) B.E. 2543 (2000)
Margarine
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 208) B.E. 2543 (2000)
Cream
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 209) B.E. 2543 (2000)
Cheese
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 210) B.E. 2543 (2000)
Semi-Processed Foods
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 211) B.E. 2543 (2000)
Honey
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 212) B.E. 2543 (2000) and (No. 241) B.E. 2544 (2001)
Royal Jelly And Royal Jelly Products

(No. 213) B.E. 2543 (2000)
Jam, Jelly And Marmalade In Sealed Containers
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 214) B.E. 2543 (2000) and (230) B.E. 2544 (2001)
Beverages In Sealed Containers
License Note: Provinces Can Approve Certain elements

(No. 222) B.E. 2544 (2001) and (No. 257)B.E. 2545 (2002)
Ice Cream
License Note: Provinces Can Approve, Except for powder ice cream

(No. 223) B.E. 2544 (2001)
Flavoring Agents
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 224) B.E. 2544 (2001)
Bread
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 225) B.E. 2544 (2001)
Brine For Cooking
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 226) B.E. 2544 (2001)
Ghee
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 228) B.E. 2544 (2001)
Chewing Gum And Candy
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 236) B.E. 2544 (2001)
Alkaline-Preserved Eggs
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 237) B.E. 2544 (2001)
Ready-To-Cook Foods And Ready-To-Eat Foods
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 238) B.E. 2544 (2001)
Special Purposed Foods
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 243) B.E. 2544 (2001)
Some Meat Products
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 251) B.E. 2545 (2002)
General Food Obtained Through Certain Techniques Of Genetic Modification Or Genetic Engineering
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 252) B.E. 2544 (2001)
Garlic Products

(No. 265) B.E. 2545 (2002)
Cow’S Milk

(No. 266) B.E. 2545 (2002)
Flavored Milk

(No. 267) B.E. 2545 (2002)
Other Milk Products

(No. 277) B.E. 2544 (2001)
Butter
License Note: Provinces Can Approve This License

(No. 46) B.E. 2523 (1980) and (No. 99) B.E. 2529 (1986)
Cultured Milk

 

ใบเสนอราคา
error: Content Copyrights by Pro License Co., Ltd.